WER

Unser Team:

Beratung & Bauvorbereitung: Herbert Gruber, Florian Steinleitner, Karsten Bäsmann (Konstruktion, Materialien, ASBN-Workshops)
Planung, Statik, Konstruktion: 
Angelo Ferrara, Viviana Schimmenti, Herbert Gruber, Paul Schulz, Johannes Erlinger, Dipl. Arch. ETH Johannes Breitling, Martin Büchler
(Bauführer) Holzbau/Dach: Johannes Erlinger, Dipl. Arch. ETH Johannes Breitling, Okambuva, Martin Büchler, Georg Barthels, Zimmerei vor Ort
(Bauführer) Fundament/Baumeisterarbeiten: Dipl. Arch. ETH Johannes Breitling
oder Baumeister vor Ort
Strohballenbau:
Herbert Gruber, Florian Steinleitner, Karin Haas, Karsten Bäsmann, Viktor Gach, Marian Ontkoc, lasttragend: Alejandro Lopez (www.okambuva.coop)
Baustrohballen (Verkauf und Lieferung, zertifiziert oder nicht zertifiziert): Johannes Erlinger, Sonnenklee (Biostroh)
Workshop-Organisation: Herbert Gruber, Florian Steinleitner, Karsten Bäsmann
Workshop-Trainer: Herbert Gruber, Toni Auer, Florian Steinleitner, Karin Haas, Karsten Baesmann, Viktor Gach, Marta Rakowska, Manolis Ximeris
Baumanagement:
Herbert Gruber, Dipl. Arch. ETH Johannes Breitling, Florian Steinleitner, Karsten Baesmann, Martin Büchler
Holzbau/Dach: Erlinger Holzbau, Alejandro Lopez (www.okambuva.coop), Martin Büchler
Lehmputz/COB: Toni Auer, Karsten Baesmann, Manolis Ximeris, Marta Rakowska, Herbert Gruber, Karin Haas, Marian Ontkoc
Kalkputz/Tadelakt: Marta Rakowska, Manolis Ximeris
Energieausweis, Bauphysik, Ausschreibung Fundament: Dipl. Arch. ETH Johannes Breitling